Home / Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden – Jouwmoment.nu – kvk: 61549320

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Jouwmoment.nu en bijbehorende website.

Zie ook HANDIGE WEETJES en het privacyreglement

De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.jouwmoment.nu.

Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – Definities
Jouwmoment.nu
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61549320, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.
Dienst
Alle huidige en toekomstige (digitale) diensten die Jouwmoment.nu aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met Jouwmoment.nu.
Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Jouwmoment.nu, waaronder maar niet uitsluitend de website, archieven, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en evenementen en alle abonnementen die Jouwmoment.nu aanbiedt. Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.
Website
De website Jouwmoment.nu en alle gerelateerde subdomeinen en url’s beheerd door Jouwmoment.nu.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van Jouwmoment.nu zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.
2.2 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Jouwmoment.nu een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
2.4 Voor de diensten van Jouwmoment.nu, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.5 Jouwmoment.nu is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jouwmoment.nu zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met Jouwmoment.nu beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2.6 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Jouwmoment.nu een regeling treffen naar redelijkheid.
2.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
3.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen Jouwmoment.nu niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Jouwmoment.nu in het leven roepen.
3.2 Jouwmoment.nu is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.
3.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van Jouwmoment.nu is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door samengesteld. Jouwmoment.nu is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
3.4 Jouwmoment.nu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.
3.5 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren video’s, blogs, deelname aan offline cursussen, lessen workshops of andere diensten van Jouwmoment.nu. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.
3.6 De aansprakelijkheid van Jouwmoment.nu overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Jouwmoment.nu verzekerd is.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom
4.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van Jouwmoment.nu rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van Jouwmoment.nu
4.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jouwmoment.nu en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van Jouwmoment.nu schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Jouwmoment.nu daardoor of in verband daarmee lijdt. Jouwmoment.nu behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

Artikel 5 – Privacy
5.1 Jouwmoment.nu zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

Artikel 6 – Toepasselijk recht
6.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Jouwmoment.nu, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten
2.1. Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een onbepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s en teksten op de website. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Jouwmoment.nu.
2.2 Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
2.3 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Jouwmoment.nu of een product heeft gekocht, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
2.4 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
2.5 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Jouwmoment.nu hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
2.6 Als de gebruiker zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
2.7 Jouwmoment.nu behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.
2.8 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video’s altijd beschikbaar zijn. Jouwmoment.nu kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
2.9 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
2.10 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

2.11 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
2.12 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Jouwmoment.nu, kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden. Jouwmoment.nu behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
2.13 (nog niet van toepassing) Specifiek voor: https://www……………/: Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van her product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’ Dit herroepingsrecht is van toepassing op de online ………van Jouwmoment.nu genaamd ‘………….’, te verkrijgen op https://www…………./. 2.15 Jouwmoment.nu behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
2.16 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
2.17 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 Deel 3: Aanvullende bepalingen offline workshops, cursussen en evenementen
3.1 Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor overboeking als betaalmethode gekozen wordt, dient het desbetreffende bedrag binnen 8 dagen voldaan te worden.
3.2 Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop of training te annuleren, krijgt hij / zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een maand van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.
3.3 Jouwmoment.nu doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie die tijdens offline cursussen, lessen workshops en andere diensten gedeeld wordt juist en volledig is. Jouwmoment.nu kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
3.4 Jouwmoment.nu kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
3.5 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de (yoga)-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.
3.6 De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.
3.7 Jouwmoment.nu heeft het recht een offline cursussen, lessen workshops en andere diensten te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Jouwmoment.nu heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
3.8 Jouwmoment.nu behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van offline cursussen, lessen workshops en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Jouwmoment.nu.
3.9 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
3.10 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij dit onmiddellijk laten weten aan de begeleider.

 

 

 
Share this page
 
 

Advertising

Recenties

 • Zoals ik je al eerder vertelde wil ik je bedanken voor wat je voor Sophie betekent in haar kinderyogales te Hoofddorp. Het lukt haar nu beter om haar gedachten los te laten en in wolkjes te plaatsen. Onder het mom van: “het is maar een gedachte” 😉 Echt gaaf!

  Ik krijg ondertussen zelf yogales van haar. Dan zitten we ’s avonds samen in haar kamer de kinderyoga oefeningen nog een keer te doen. Het maakt haar heel rustig en mij nog meer!! Het is echt lekker “ons momentje”. Vooral het verhaal dat ze mij verteld, waardoor je zo gaat ontspannen en de veertjes die zo heerlijk kriebelen op je huid (thuis gebruiken we kwastjes) vinden we allebei heerlijk!

  Dank je wel, Hanke!!

   

   

  Irene (mama van Sophie),
   
 • Frances (17) vond de tiener-yogales echt heel erg fijn. Ze wil het liefst elke dag wel komen. Ze vindt de groep ook heel leuk. Het voelt heel erg goed en kan volledig zichzelf zijn. Ze gaat dus zeker door!

  Elly (moeder),
   
 • Ik vond het erg leuk om yogakaarten te trekken en dan deze met de hele groep te doen. Je wordt er ontspannen van.

  lisa,
   
 

Archief

 

Recente berichten